บริการของ 3C สามารถช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างไร

บริการของ 3C สามารถช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างไร

ในปัจจุบันมีการคิดค้นนวัตกรรมอาหารเสริม (Innovative Nutraceutical) ใหม่ๆขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง และวัตถุดิบบางชนิดเองก็มีความคล้ายคลึงกันในด้านสรรพคุณและผลลัพธ์ของการใช้งาน ทำให้ผู้ที่ต้องการคิดค้นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมีความต้องการผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบแบรนด์อาหารเสริมที่มีประสบการณ์  เพื่อช่วยในการคิดค้นสูตรอาหารเสริม สร้างสรรค์ Innovative Nutraceutical ที่แตกต่าง คัดสรรวัตถุดิบอาหารเสริมที่ปลอดภัยสามารถให้ผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเห็นผลได้ชัดเจนหลังการรับประทาน เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อซ้ำแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนั้น

3C จึงตอบสนองความต้องการของเจ้าของแบรนด์อาหารเสริมด้วยบริการที่ครอบคลุมและมีความพิเศษในด้านการออกแบบแบรนด์อาหารเสริมโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในด้านการออกแบบแบรนด์อาหารเสริม การคัดเลือกวัตถุดิบอาหารเสริม เชี่ยวชาญด้านสารสกัดอาหารเสริม คิดค้นสูตรอาหารเสริม และสร้าง Innovative Nutraceutical เพื่อให้แบรนด์อาหารเสริมนั้นก้าวสู่การเป็นผู้นำในตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมได้ในที่สุด

  1. ช่วยให้คำปรึกษาในการออกแบบแบรนด์อาหารเสริมแบบครอบคลุมทุกมิติ

ช่วยให้คำปรึกษาในการออกแบบแบรนด์อาหารเสริมแบบครอบคลุมทุกมิติ

การออกแบบแบรนด์อาหารเสริมจะแบ่งเป็น

  • การคิดค้นสูตร

pharmacy research

เจ้าของแบรนด์ต้องการผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ให้ผลลัพธ์ชัดเจน เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าของตนเอง ในขั้นตอนนี้ เจ้าของแบรนด์ต้องได้รับคำแนะนำและข้อมูลเชิงลึกจาก 3C Group ที่มีผู้เชี่ยวชาญในด้านแบรนด์อาหารเสริม สารสกัดอาหารเสริม และวัตถุดิบอาหารเสริม เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 40 ปี นำทีมโดยเภสัชกรที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี, นักโภชนาการ, นักวิทยาศาสตร์อาหาร ที่สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารเสริม การคัดเลือก สรรพคุณ นวัตกรรมอาหารเสริม และการผสมสารสกัดอาหารเสริมเพื่อให้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสามารถสร้างผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจให้เกิดกับลูกค้าของเจ้าของแบรนด์ได้

การคิดค้นสูตรอาหารเสริม สามารถเป็นไปตามที่เจ้าของแบรนด์ต้องการเพื่อตอบโจทย์ด้านการตลาดไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นจากวัตถุดิบอาหารเสริมที่เจ้าของแบรนด์ต้องการ จากมาตรฐานของบริษัท จากผลลัพธ์ที่ต้องการ หรือจากตัวอย่างอาหารเสริมของเจ้าของแบรนด์เองก็ได้

  • การวางแผนต้นทุน

 

ต้นทุนเป็นสิ่งสำคัญในการออกแบบและสร้างแบรนด์อาหารเสริม 3C ให้คำปรึกษาและช่วยวางแผนต้นทุนในการผลิต โดยการวิเคราะห์ราคาขายตามpositionที่เจ้าของแบรนด์ต้องการจับ เพื่อช่วยแนะนำเจ้าของแบรนด์ให้สามารถออกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีมการตลาดที่เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอาหารเสริมโดยเฉพาะ

  • การขอขึ้นทะเบียน อ.ย. และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

การคิดค้นสูตรนั้น ต้องคำนึงถึงกฎหมายของอย.ด้วยว่าคุมไม่ให้เกินเท่าไรต่อวัน (RDI) หลังคิดค้นสูตรอาหารเสริม 3C ยังให้คำแนะนำตั้งแต่การตั้งชื่อผลิตภัณฑ์อย่างไรให้ผ่านอย. เนื้อหาที่สามารถอยู่บนฉลาก ฯลฯ ตลอดจน เข้าสู่กระบวนการขอขึ้นทะเบียน อย. และยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาหารเสริมตามที่เจ้าของแบรนด์ต้องการ

  • การวางแผนการตลาด

New call-to-action

เจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหลายท่านยังต้องการการเติมเต็มในด้านการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากผู้เชี่ยวชาญ เนื่องมาจากปัจจุบันตลาดอาหารเสริมมีอัตราการแข่งขันสูง แต่ละแบรนด์มักจะต้องค้นหาวัตถุดิบที่มีนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อนำเสนอให้กับลูกค้า ดังนั้นการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง จะสามารถช่วยกระดับคุณภาพตลาดอาหารเสริมได้อย่างถูกต้อง 3C Groupมีทีมที่คอยsupportข้อมูลเหล่านี้ รวมถึงช่วยเทรนด์ทีมขายของลูกค้า เพื่อความสำเร็จของลูกค้าในตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริม  นอกจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีคุณภาพ การมีทีมการตลาดที่มีความรู้เชิงลึกในตลาดอาหารเสริม จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งและนำพาแบรนด์อาหารเสริมนั้นไปสู่ความสำเร็จได้ในที่สุด

 

  1. ช่วยผลิตอาหารเสริมจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน

ผลิต

เมื่อสิ้นสุดกระบวนการคิดค้นแล้ว เจ้าของแบรนด์ย่อมต้องมองหาโรงงานในการผลิตเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมให้ออกมาเป็นรูปเป็นร่างที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งต้องเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานและเข้าใจความต้องการของเจ้าของแบรนด์เป็นอย่างดี 3C group เองเองมีพันธมิตรซึ่งเป็นโรงงานผลิตอาหารเสริมที่ได้มาตรฐาน ทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ อาทิ ประเทศแคนาดา ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่น ด้วย ซึ่งการคัดเลือกโรงงานที่ได้มาตรฐาน เชื่อถือได้ นั้นสำคัญมาก โดย 3C Group จะช่วยคัดเลือก และควบคุม กระบวนการที่จำเป็นเพื่อให้ได้เพื่อให้เจ้าของแบรนด์สามารถมีความมั่นใจในการลงทุนการตลาด และขายอย่างมั่นใจ และเกิดการซื้อซ้ำ(repeat order) ในที่สุดผผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีคุณภาพสูง ดังต่อไปนี้

  • การจัดหาวัตถุดิบเกรดคุณภาพที่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้ตามที่ลูกค้าของเจ้าของแบรนด์ต้องการ
  • การตรวจรับวัตถุดิบอาหารเสริม และสารสกัดอาหารเสริมอย่างเข้มงวด เพื่อความสะอาดปลอดภัย คงสภาพวัตถุดิบเอาไว้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
  • การผสมวัตถุดิบและสารสกัดอาหารเสริม ที่ควบคุมปริมาณตามสูตรอย่างถูกต้องและคุณภาพให้เป็นไปตามสูตรอาหารเสริมที่ได้คิดค้นอย่างเป็นระบบ
  • ขั้นตอนการบรรจุสินค้าที่สะอาด ได้มาตรฐาน มีการควบคุมการบรรจุในระบบปิด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมีคุณภาพที่ดีมากที่สุด

ซึ่งในทุกขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม มีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด โดยคำนึงถึงมาตรฐานของสินค้าที่กำหนดโดยเจ้าของแบรนด์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

จะเห็นว่าในทุกขั้นตอนมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ 3C ช่วยเติมเต็มให้สมบูรณ์ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารเสริมให้กับเจ้าของแบรนด์ได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์อาหารเสริมนั้นอย่างแท้จริงเพื่อให้เจ้าของแบรนด์สามารถมีความมั่นใจในการลงทุนการตลาด และขายอย่างมั่นใจ และเกิดการซื้อซ้ำ(repeat order) ในที่สุด

 

ส่งความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *